Ronald en Anke Simiyu


Visie en missie

Goed ontwikkelingswerk wat is dat (12)

De lokale bevolking moet de projecten zelf op gaan pakken. Start met een of een enkele boer, langzaam zullen meer mensen enthousiast worden als de opbrengst van de oogst goed blijkt te zijn. Op deze wijze gaan de veranderingen niet snel maar vindt er wel een hervorming van het denken plaats en zal de nieuwe benadering dieper geworteld worden.

Manier van werken
Werken in Uganda vraag om een andere aanpak dan in Nederland. Steeds is het zoeken naar de beste manier van werken die aansluit bij de Ugandese cultuur. De keuzes die in Uganda gemaakt worden zijn soms lastig uit te leggen in het licht van de Nederlandse cultuur.

Iedereen die in het ontwikkelingswerk actief is staat voor verschillende lastige vragen. Vragen als:

  • Hoe zouden ‘arme mensen’ het best geholpen kunnen worden?
  • Waar ligt de ‘vermeende’ armoede?
  • Moet je alleen maar de zelfredzaamheid stimuleren of blijft hulp van buitenaf nodig?
  • Hoe kun je een proces van gedragsverandering in gang brengen?
  • Hoe kan aan donateurs uitgelegd waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn?

Lastige vragen m.b.t. ontwikkelingswerk waar steeds over nagedacht moet worden.

In Nederland gaat het om efficiëntie, het halen van doelen en een goed lopende organisatie. In Uganda gaan dingen anders. Het duurt langer voordat vernieuwingen kunnen worden ingezet, vernieuwingen invoeren stuit op bezwaren. De Karimojong wil eerst zien dat een andere aanpak werkt voordat ze de nieuwe manier van werken overnemen. Afspraken maken werkt ook anders dan in Nederland. In Nederland is afspraak afspraak. In de Ugandese cultuur kun je best afspraken maken maar het is niet zeker dat iemand deze ook daadwerkelijk nakomt. Dit vraagt om veel geduld.

De Karimojong heeft decennia lang (voedsel)hulp gekregen van buitenaf, mede hierdoor is de zelfredzaamheid van de Karimojong sterk afgenomen. Anke en Ronald willen met het opzetten van diverse projecten het zelfvertrouwen en de slagvaardigheid van de Karimojong vergroten.

Samenwerken met lokale bevolking

Eigen initiatieven
Er zijn al diverse zeer verschillende projecten opgezet door Anke en Ronald. Deze projecten hebben een ding gemeen: de zelfredzaamheid van de Karimojong stimuleren. De Karimojong heeft de kracht om uiteindelijk zelf te voorzien in haar dagelijkse behoeften, hier zijn Anke en Ronald van overtuigd. Zij willen dan ook de bevolking stimuleren om gebruik te maken van hun eigen kracht.

De projecten worden door Anke en Ronald opgezet maar de inbreng van de Karimojong is heel belangrijk. Initiatieven van de lokale bevolking staan centraal in de projecten. Het kost tijd om de Karimojong enthousiast te maken voor een andere manier van leven en op een andere manier de grond te gebruiken en gewassen te planten. Projecten beginnen dan ook klein, met een of een enkele boer. Een betere oogst zorgt er voor dat ook andere boeren nieuwsgierig worden naar de manier van aanpak. Het aantal boeren die mee willen doen aan de projecten groeit elk jaar. Hoe meer boeren enthousiast zijn, hoe groter het netwerk kan worden.

Het zelf ontplooien van activiteiten door de Karimojong heeft direct een positief gevolg op het inkomen. De inkomsten groeien door een betere opbrengst van de gewassen.

Iedereen die niet meewerkt aan de projecten kan ook niet mee profiteren van de inkomsten. Dit lijkt een harde aanpak maar die is noodzakelijk omdat de Karimojong vijf decennia lang hulp hebben ontvangen van buitenaf. Deze hulp heeft de bevolking afhankelijk gemaakt, de hulp heeft geen enkele bijdrage geleverd aan de zelfredzaamheid, in tegendeel.

Kerkleiders
De kerken waar Anke en Ronald mee samenwerken zijn kleine evangelisaties in de dorpen rond Kotido. De leiders van de kleine lokale kerken hebben niet allemaal voldoende kennis van de Bijbel, een deel van de leiders kan niet eens lezen of schrijven. Voor hen organiseren Anke en Ronald wekelijks Bijbelstudies. De ontmoetingen hebben naast het bevorderen van de kennis van de Bijbel ook tot doel dat de leiders zich bewust worden hoe je als christen door het leven gaat. Lokale gebruiken, cultureel gebonden, komen soms niet overeen met hoe de Bijbel het leven van christenen schetst.

Een andere vraag is hoe de kerk kerk moet zijn in de lokale samenleving. Een kerk die verbonden is met de gemeenschap en omziet naar mensen. Maar hoe kun je als kerk delen als je zelf al bijna niets hebt. Wat als je als de dominee en ouderlingen ook misschien maar 1

maaltijd per dag eten, en als niemand uit de hele kerk weet of hij volgende maand nog wel iets over heeft? Hoe kunnen deze mensen uitreiken naar de armen?

Hoewel de leiders erkennen wat er in de Bijbel staat is het lastig om handen en voeten te geven aan de zorg voor elkaar. De zegeningen die verbonden zijn aan het delen met elkaar, worden ook in Kotido gevoeld en dat geeft hoop voor de toekomst. Veranderingen zijn een langzaam proces.

Mens en milieu
Bij alle projecten is een van de stelregels dat het project een bijdrage moet leveren aan het welzijn van mens en milieu. De diverse activiteiten moeten er voor zorgen dat de vruchtbaarheid van het land wordt verbeterd, dat er op een verantwoorde manier omgegaan wordt met de grondstoffen in het gebied en ze moeten bijdragen aan het welzijn, welbevinden en opleidingsniveau van de Karimojong.

Een voorbeeld van een ecologisch verantwoorde manier omgaan met het grondstoffen is bij de bouw van de hutten voor het guesthouse. De hutten worden uitsluitend met natuurlijke materialen gebouwd en zijn in de directe omgeving aanwezig. De Karimojong bouwt als decennia haar huizen op deze wijze. De grondstoffen zijn goedkoop, voorradig in de omgeving en de bouw geeft geen afvalstoffen.

Het toerisme is niet alleen een impuls voor het inkomen van de Karimojong. De komst van toeristen geeft de bevolking ook de mogelijkheid om iets van haar rijke cultuur te laten zien. Vaak is de bevolking en het gebied Karamoja negatief in het nieuws geweest. Deze manier van berichtgeving heeft bijgedragen aan een negatief zelfbeeld van de Karimojong. Door zang, dans en verhalen te vertellen wordt de rijke culturele historie benadrukt. De Karimojong leren om weer trots te zijn op hun eigen volk.

Het gaat niet alleen om inkomen of persoonlijk welbevinden. De Geestelijke gezondheid van de Karimojong is ook een zorg van Anke en Ronald. Zij willen actief bijdragen aan de geestelijke groei van de bevolking. Er zijn veel kleine lokale kerken. Niet alle leiders van deze kerken kunnen lezen. Ook zijn er leiders die weinig kennis van de Bijbel hebben. Door trainingen te verzorgen kunnen de leiders groeien in hun eigen geloof zodat zij tot zegen mogen zijn voor hun eigen gemeente.